Let's Spring Up Your Work & life With Strengths, Happiness & Purpose

โปรแกรมพัฒนาตนเองแบบองค์รวมจากจุดแข็งเพื่อการเปลี่ยนแปลง ค้นหาตัวตน ออกแบบชีวิต เข้าใจการทำงานของสมอง อัพเกรดชุดความคิด ผ่านกระบวนการพัฒนาตนเองแบบ Blended Learning Solution ผสานการทำ Coaching + Mentoring + Self-Work + Online Learning และการจับมือทำแบบ Step-by-Step เข้าด้วยกัน จับมือทำ สำหรับผู้ที่จริงจังกับการ Transform ตนเอง ออกแบบการเรียนรู้แบบ Whole Process ที่มีความแตกต่างจากการโค้ชทั่วไป  (Reflect > Reconnect > Re-align > Relearn > Transform) ช่วยให้การ Transform ได้ผลยั่งยืนและได้ผลลัพธ์เร็วกว่าการโค้ชทั่วไป


Our Approach


เรามุ่งเน้นการพัฒนาจุดแข็ง (Strength-based Development) ผสานการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม ( whole person development) เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลง่ายและเร็วกว่าเดิม โฟกัสการพัฒนาแค่สมการ 6 ข้อของชีวิตที่เป็นหัวใจสำคัญในการประสบความสำเร็จ ภายใน SPRING HOLISTIC FRAMEWORK มีความสุข และมีสมดุล แต่คนมักลืมให้ความสำคัญจึงติดอยู่และไปต่อไม่ได้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากผู้บริหารหลายร้อยท่านว่าการหันมาใส่ใจกับ 6 เรื่องนี้ ช่วยร่นระยะเวลาการ เรียนรู้ เติบโต 

สามารถยกระดับชีวิตและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเร็วขึ้นและยั่งยืนจริง1.Simple But

Powerful Approach


ให้การออกแบบชีวิตเป็นเรื่องง่ายด้วย Design Thinking ผสานการพัฒนาตนเองแบบองค์รวม ด้วยหลักพฤติกรรมศาสตร์ใช้มนุษย์เป็นศูนย์กลางโปรแกรมออกแบบมาเพื่อทำงานกับทั้ง ร่างกาย อารมณ์ ความคิด และ จิตวิญญาณ อย่างเป็นระบบด้วยศาสตร์ทั้ง 3 เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ผู้ที่ผ่านโปรแกรมการโค้ชนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน มีมุมมองใหม่ มีพลังบวก และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ในที่สุด

2.Expand The Mind &

Heighten Awareness


เรามุ่งเน้นให้มีการตระหนักรู้ละเข้าใจตนเองในมิติที่ลึกกว่าเดิมทั้งมุมมอง ความเชื่อ กระบวนการคิด รูปแบบการสื่อสาร รูปแบบการใช้ชีวิตและบริหารงานเพื่อให้การพัฒนาตนเองเป็นไปอย่างถูกทิศถูกทาง เติมเต็มในส่วนที่ขาดและปลดล็อคสิ่งที่ฉุดรั้งตัวเราได้อย่างตรงจุด

3.Step-by-Step

Deepen Learning Journey


เราพัฒนา SPRING™ Model เพื่อเป็นเครื่องมือในการโค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการพัฒนา 6 ทักษะสำคัญในการประสบความสำเร็จและมีความสุขที่สามารถใช้ได้ในการทำงานและเรื่องส่วนตัว เรามุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่สมดุลที่ยั่งยืน และได้ผลจริง

โปรแกรมออกแบบมาให้การ Transform ครบจบที่เดียว step-by-step เราเน้นใช้เครื่องมือและ ที่ใช้งานง่าย สามารถนำไปใช้โค้ชตัวเองทีมงานได้ในอนาคต ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงและเร็วขึ้น

4.Convenient & Flexible

Learn and Transform, Anywhere, Anytime


เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม ส่วนตัว สะดวก ทุกที่ทุกเวลา และสามารถเลือกรับการโค้ชหรือปรึกษาแบบส่วนตัวผ่านวิดีโอคอล

About Me

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

I’m here to help people re-connect with themselves and go beyond...get clarity, design thriving future and grow; be it in their happier lives, career or business.


Personal Development Mentor

เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา (อจ.แป้ม )
Gallup-certified Strengths Coach

แรงบันดาลใจของเธอคือการได้ช่วยเหลือผู้คนให้ร่นระยะเวลาประสบความสำเร็จมีความสุขและสมดุลมากขึ้นกว่าเดิมด้วยการตระหนักรู้ค้นพบตัวเอง เติบโตทางด้านจิตใจและกรอบความคิด (mindset) ทำให้นำไปสู่ความคิดใหม่ พฤติกรรมใหม่และการใช้ชีวิตที่มีเป้าหมาย (ในแบบที่ใจตัวเองต้องการ) ด้วยตัวคุณเอง  


เธอสำเร็จการศึกษา ปริญญาโท: ด้านการเงินจาก University Of Illinois at Urbana Champaign ปริญญาตรี: การบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายอุตสาหกรรมและสายงานทั้งในระดับผู้บริหารจากองค์กรระดับประเทศที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการทีม และพัฒนาศักยภาพบุคคล 

 

เราเชื่อว่าการมาเจอกันในครั้งนี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ขอให้สนุกกับการเรียนรู้ เปลี่ยนแปลงและเติบโตไปด้วยกันค่ะ


 Gallup Clifton StrengthsFinder Profile:

Futuristic| Developer | Positivity | Maximizer | Activator


Certification:


* Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming

* Gallup-certified CliftonStrength Coach

* Certified Transformational Coach, Professional Level

*ACC (Associate Certified Coach) from ICF (International Coaching Federation)